1. Diễn biến sâu hại theo thời gian
  2. Tính toán các lứa sâu
  3. So sánh dữ liệu sâu hại theo lịch sử