- Phòng GIS - Viễn Thám

- Phòng PMQL

- Phòng Tự động hóa

- Phòng Tổng hợp

I.      Chức năng

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng và cung ứng các sản phẩm phần mềm, máy tính, điện tử, viễn thông, tư vấn và chuyển giao công nghệ về công nghệ, thông tin thủy lợi trong phạm vi cả nước.

II.      Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền, chiến lược, các chương trình,dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học, công nghệ, ứng dụngvà phát triển công nghệ phần mềm phục vụ quản lý tổng hợp nguồn nước, tổ chứcthực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu các mô hình toán phục vụ quản lý tổng hợp nguồn nước,nông nghiệp, nông thôn và các ngành kinh tế, xã hội khác; Nghiên cứu khoa họctrong lĩnh vực thủy lợi bằng phương pháp mô hình toán. Nghiên cứu ứng dụng vàphát triển công nghệ điều khiển, truyền thông, tự động hóa, cổng thông tin và văn phòng điện tử, thông tin địa lý và viễn thám.

3. Xây dựng mô hình thử nghiệm. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ phần mềm thủy lợi vào phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn cho các dự án công nghệ thông tin về phát triển nguồn nước; Tư vấn thẩm định các dự án công nghệ thông tin; Ứng dụng các phần mềm và dịch vụ cung cấp phần cứng theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực được giao trình cấp có thẩm quyền ban hành.

6. Thông tin khoa học công nghệ theo chuyên ngành.

7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để hoạt động về công nghệ thông tin và quản lý bảo vệ tài nguyên nước.

8. Tham gia đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin; Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, điều hành hệ thống công trình thủy lợi.

9. Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật. Quản lý, khai thác, phát triển mạng máy tính của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Viện và ngành Thủy lợi.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

Công nghệ ứng dụng

Copyright © 2013 Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trụ sở chính : Số 269 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2 : Số nhà 23 - Nhà TT33 - Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (04) 35634913 - Fax: (04) 35636602
Email: phanmemthuyloi@gmail.com
Website: www.phanmemthuyloi.vn